4 Star 220705 / 1986 Jacaranda Holz

4 Star 220705 / 1986 Jacaranda Holz