4 Star 220725 / 1992 Thuya Holz mit Malachite-Einlage

4 Star 220725 / 1992 Thuya Holz mit Malachite-Einlage