Smart Hunter 220210 / 1999 huya Holz mit Malachite-Einlage

Smart Hunter 220210 / 1999 huya Holz mit Malachite-Einlage