Schöner Rasierhobel mit Zebrano-Edelholzgriff

Schöner Rasierhobel mit Zebrano-Edelholzgriff